Consultanta:

 • emiterea, receptia, arhivarea documentelor si organizarea contabilitatii primare organizarea si tinerea contabilitatii de gestiune, contabilitatea pentru asocierea in participatiune, organizarea si efectuarea de inventare, etc.
 • impozitul pe profit (reguli generale, cote de impozitare, calculul profitului impozabil, plata impozitului, termen de plata, declaratia de impozit pe profit);
 • impozitul pe venit: sfera de cuprindere a impozitului pe venit, categorii de venituri supuse impozitului pe venit, impozitul pe dividende (cote, termen de plata, declarare), determinarea lunara a impozitului pe venitul din salarii,termen de plata a impozitului, regularizarea anuala a impozitului pe venit, fise fiscale si declaratii speciale;
 • impozitul pe veniturile obtinute in Romania de nerezidenti: sfera de cuprindere, venituri impozabile obtinute in Romania, retinerea impozitului datorat de nerezidenti, scutiri, declaratii;
 • impozite si taxe locale: reguli generale, calculul impozitelor, termene de plata, declaratii, impozitul pe cladiri si teren, taxa asupra mijloacelor de transport, alte impozite si taxe locale;
 • taxa pe valoarea adaugata: sfera de aplicare, persoane impozabile, operatiuni impozabile, faptul generator, exigibilitate, teritorialitate, baze de impozitare si cote de impozitare, determinare, regularizare si rambursare, facturi fiscale, termen de plata, decontul de TVA.
 • consultanta privind reglementarile valutare, operatiunile de import export, cod vamal, evitarea dublei impuneri, tranzactii internationale;
 • analiza si solutionarea problemelor de repatriere a profitului, solutii fiscale de maximizare a investitiilor;
 • planificare in domeniul taxelor

Audit:

Societatea Lara Sistem Solutions SRL intocmeste lucrari de:

 • audit financiar
 • audit pe fonduri nestructurale

 Lucrarile de audit presupun:

1. Identificarea Obiectivelor:

Obiectivele auditului au în vedere: patrimoniul, rezultatul exerciţiului şi situaţia financiară a soceitatii.

Auditul are în vedere respectarea unor criterii şi obiective care guvernează un audit al situaţiilor financiare:

 • criteriul exhaustivităţii şi integrităţii înregistrărilor – se verifică dacă toate operaţiunile patrimoniale au fost înregistrate corect şi integral în contabilitate;
 • criteriul realităţii înregistrărilor – se verifică dacă toate elementele de activ şi de pasiv înregistrare în contabilitate sunt justificabile şi verificabile, corespund cu cele identificate prin inventariere;
 • criteriul corectei înregistrări în contabilitate şi a corectei prezentări cu ajutorul conturilor anuale – se verifică localizarea corectă a perioadei privind elementele patrimoniale, evaluarea corectă a modificărilor, imputarea corectă şi întocmirea corectă a situaţiilor financiare;
 • evaluarea neconformităţilor în raport cu reglementările în vigoare;
 •  sugerarea acţiunilor corective necesare pentru eliminarea neconformităţilor identificare.

2.Planificarea Lucrarilor:

Pentru finalizarea misiunii de audit financiar se vor parcurge următoarele etape, pentru care sunt prezentate termenele de realizare:

I.Planificarea şi documentarea auditului presupun:

 • stabilirea contactelor între prestator şi beneficiar;
 • dobândirea cunoştinţelor despre afacerea clientului, identificarea evenimentelor, tranzacţiilor şi practicilor, care pot avea un efect semnificativ asupra situaţiilor financiare;
 • actualizarea şi documentarea informaţiilor despre organizaţia auditată;
 • evaluarea preliminară a riscurilor şi a pragului de semnificaţie;
 • estimarea erorilor şi compararea lor cu valoarea preliminară a pragului de semnificaţie
 • elaborarea proiectului planului de misiune, a bugetului financiar şi a fondului de timp previzionat;

II. Evaluarea controlului intern şi riscul legat de control au în vedere:

 • evaluarea sistemului de înregistrare şi procesare a tranzacţiilor organizaţiei auditate, precum şi a efectului tehnologiei informaţionale asupra auditului;
 • înţelegerea sistemelor de contabilitate şi control intern;
 • identificarea domeniilor complexe de contabilitate, inclusiv a celor care presupun estimări contabile;
 • convertirea sistemului contabil într-un model de audit eficient şi elaborarea programelor de audit pentru evidenţierea corespunzătoare a activităţii desfăşurate;
 • estimarea riscului legat de control;
 • testarea sistemelor de contabilitate şi control intern
 • testarea sistemului informatic.

III. proceduri de fond presupun:

 • proceduri analitice;
 • teste de detaliu;
 • aplicarea procedurilor de audit specifice lucrărilor de închidere a exerciţiului etc.

IV. finalizarea lucrării de auditare în vedere: întocmirea dosarului permanent;

 •   întocmirea dosarului curent (al exerciţiului);
 •  analiza, revizuirea şi evaluarea concluziilor auditului efectuat;
 •  elaborarea raportului auditorului şi comunicarea deficienţelor structurii de control intern, identificate pe parcursul misiunii etc.

3.Continutul Livrarii:

Lara Sistem Solutions SRLva furniza beneficiarului următoarele:

 • auditul Situatiilor Financiare se va realiza in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA), cu Standardele de audit emise de Camera Auditorilor Financiari din Romania precum si cu cerintele Ghidului Masurii prin care se obtine finantarea nerambursabila;
 • scrisoare confidenţială adresată conducerii asupra principalelor deficienţe ale sistemului de control intern şi asupra altor aspecte identificate pe parcursul auditului financiar şi care în opinia Lara Sistem Solutions SRLar trebui prezentate conducerii societatii auditate.