Legea care prevede plata facturilor in 30 de zile
a fost promulgata

In MO nr. 182/02.04.2013 a fost publicata Legea nr. 72 /2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, si intra in vigoare din data de 5 aprilie 2013. Actul normativ instituie obligativitatea firmelor de a achita facturile intr-un termen de 30 de zile calendaristice, daca partile nu stabilesc altfel cu partenerii de afaceri.
Legea se aplica creantelor certe, lichide si exigibile, constand in obligatia de plata a unor sume de bani rezultate dintr-un contract incheiat intre profesionisti sau intre profesionisti si o autoritate contractanta. Contractul poate avea ca obiect furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii, inclusiv proiectarea sau executia lucrarilor publice, a cladirilor si lucrarilor de constructii civile.

Fac exceptie :

• creantele inscrise la masa credala in cadrul unei proceduri de insolventa si creantele care fac obiectul unui mandat ad-hoc, concordat preventiv, ori al unei intelegeri incheiate ca urmare a unei negocieri extrajudiciare de restructurare a datoriilor unei societati;
• contractele incheiate intre profesionisti si consumatori.

Contractele intre profesionisti (Termenele maximale de plata in mediul privat)

In raporturile dintre profesionisti creanta consta in pretul bunurilor livrate sau a serviciilor prestate.
Termenul legal de plata a facturilor scadente este de 30 de zile calendaristice ( daca nu este stipulat in contract un termen de plata ) calculat astfel:
• 30 de zile de la data primirii facturii;
• 30 de zile de la data primirii bunurilor sau prestarii serviciilor, daca data primirii facturii este incerta;
• 30 de zile de la data finalizarii procedurii de receptie – prin exceptie, partile pot stipula in contract un termen mai mare de 30 de zile calendaristice, cu conditia ca acesta clauza sa nu fie abuziva.
Termenul contractual de plata nu poate fi mai mare de 60 de zile calendaristice. Prin exceptie, partile pot stipula in contract un termen mai mare de 60 de zile, cu conditia ca aceasta clauza sa nu fie abuziva pentru creditor. Partile pot conveni la esalonarea platilor, in acest caz, dobanzile penalizatoare si celalate despagubiri prevazute de actul normativ se calculeaza raportandu-se la suma scadenta.
Partenerii de afaceri nu pot conveni cu privire la data emiterii/primirii facturii, orice clauza de acest gen fiind lovita de nulitate.

Contractele intre profesionisti si autoritatile contractante

Termenul legal de plata in care statul trebuie sa-si achite facturile pentru bunurile sau serviciile achizitionate este de 30 de zile calendaristice, calculate astfel:
• de la data primirii facturii;
• de la data primirii bunurilor sau prestarii serviciilor, daca data primirii facturii este incerta;
• de la data finalizarii procedurii de receptie (perioada de receptie poate dura cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii bunurilor sau prestarii serviciilor. Prin exceptie, partile pot stipula in contract un termen de receptie mai mare de 30 de zile sub rezerva ca aceasta clauza sa nu fie abuziva).
Termenul contractual de plata stabilit in contract pentru executarea obligatiilor contractante nu poate fi mai mare de 30 de zile calendaristice. Prin exceptie, partile pot stipula un termen de plata de maxim 60 de zile calendaristice, stabilit expres in contract si in documentatia achizitiei si este justificat in mod obiectiv, in functie de natura sau caracteristicile contractului, cu conditia ca acesta clauza sa nu fie abuziva. Partile nu pot conveni cu privire la data emiterii/primirii facturii, orice clauza fiind considerata nula. Legea prevede un termen legal de plata derogatoriu, de maxim 60 de zile calendaristice, de care dispun doar institutiile publice din domeniul sanatatii si entitatile publice care furnizeaza servicii medicale de sanatate.

Dobanzi penalizatoare pentru neplata facturii la timp

Legea prevede atat in raporturile dintre profesionisti, cat si intre acestia si autoritatile contractante dobanzi penalizatoare in cazul in care nu achita la termen bunurile sau serviciile achizitionate, calculata potrivit art. 3/OG nr. 13/2011.
Actul normativ prevede faptul ca dobanda penalizatoare curge de la scadenta pana in momentul platii.
Daca termenul de plata nu a fost prevazut in contract, dobanda curge de la urmatoarele termene:
• dupa 30 de zile calendaristice de la data primirii de catre debitor a facturii sau a oricarei alte asemenea cereri echivalente de plata;
• dupa 30 de zile calendaristice de la data receptiei marfurilor, daca data primirii facturii sau a unei cereri echivalente de plata este incerta sau anterioara primirii bunurilor sau prestarii serviciilor;
• dupa 30 de zile calendaristice de la data procedurii de receptie ori verificare a bunurilor daca este stipulata procedura in contract, iar debitorul a primit factura ori cererea echivalenta de plata la data receptiei sau verificarii ori anterior acestei date.

Daune – Interese

Creditorul poate pretinde daune-interese pentru toate cheltuielile facute pentru recuperarea creantei, daca obligatia de plata nu este executata la timp de debitor. Creditorul poate pretinde debitorului contravaloarea in lei la data platii a sumei de 40 euro – daune – interese suplimentare minimale. Acesta suma este scadenta de la data la care curge dobanda penalizatoare si este suplimentara cheltuielilor aferente cu executarea silita.

Clauze considerate abuzive:

• excluderea posibilitatatii aplicarii de dobanzi penalizatoare;
• stabilirea de dobanzi penalizatoare inferioare dobanzii penalizatoare legale;
• fixarea unei obligatii de punere in intarziere pentru a opera curgerea dobanzilor;
• prevederea unui termen mai mare de la care creanta produce dobanzi;
• fixarea in contractele dintre profesionisti si autoritati a unui termen de plata mai mare decat cel legal;
• eliminarea posibilitatii platii de daune-interese suplimentare;
• stabilirea unui termen de emitere/primire a facturii.